ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI OBCHODNÝCH VZŤAHO
(ďalej len „Zásady“)

Tieto Zásady zhrňujú spôsob a postup pri spracovaní osobných údajov spoločnosti UCommunications Group s.r.o., IČO: 48 191 582; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica; Oddiel Sro, vložka číslo: 28195/S, sídlo: Na Troskách 14297/26, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Správca“), ak ide o osobné údaje poskytované v rámci obchodných vzťahov.

Nižšie sa dozviete, ako bude Správca spracovávať Vaše údaje, ktoré v rámci obchodného vzťahu získa. S ohľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), doplnili sme do jednotlivých bodov už aj poučenie o relevantných ustanoveniach tohto Nariadenia tak, ako budú aplikované od 25. 5. 2018.

V Zásadách je vysvetlené:

 • Aké informácie zhromažďujeme a z akého dôvodu.
 • Ako tieto informácie využívame.
 • Aké možnosti ponúkame, vrátane získania prístupu k informáciám a ich aktualizácie.

Správca a spracovateľ osobných údajov

UCommunications Group s.r.o., IČO: 48 191 582; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica; Oddiel Sro, vložka číslo: 28195/S, sídlo: Na Troskách 14297/26, 974 01 Banská Bystrica

Poverenec pre ochranu osobných údajov

Mgr. Petra Fialová, advokátka ev. č. ČAK 9921, IČO: 66256330, sídlo: Vinohradská 1899/112, Vinohrady, 130 00 Praha 3; Česká republika dpo@fialova-ak.cz

Príjemcami osobných údajov sú ďalej:

 1. IT podpora - Kaunas Communication Centre, UAB; Kód spoločnosti 300028636; Kód DPH plátce LT100001085018; sídlo: K. Donelaičio g. 62, LT-44248 Kaunas.
 2. Obchodní partneri
  • Postavdelingen s.r.o.; IČO: 26078236; spisová značka C 12606 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích; sídlo: U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice;
  • Colonnade Insurance S.A., organizační složka, spisová značka A 77229 vedená u Městského soudu v Praze; sídlo: Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4;
  • Aimé Cosmetics s.r.o., IČO: 03138488; spisová značka C 22834 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích; sídlo: U Smaltovny 625, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice;
  • NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.; IČO: 26106965; spisová značka C 14379 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích; sídlo: U Smaltovny 625, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice;
  • UniCall Communication Group s.r.o., IČO 28091531, se sídlem Pražská tř. 1247/24, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16739
 • Spolupracujúca advokátska kancelária Mgr. Petra Fialová, advokátka ev. č. ČAK 9921, IČO: 66256330, sídlo: Vinohradská 1899/112, Vinohrady, 130 00 Praha 3;
  1. PREHĽAD SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV A ICH ZDROJE
   1. Za osobné údaje sa podľa Nariadenia považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, fyzickej osobe podnikajúcej, osobe spolupracujúcej či fyzickej osobe zamestnanej u obchodného partnera (ďalej len "Subjekt údajov"). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
   2. Osobné údaje, ktoré bude Správca spracovávať, zahrňujú údaje poskytnuté priamo Subjektom údajov k realizácii obchodného vzťahu alebo získané priamo z verejne dostupného registru.
   3. Ide predovšetkým o tieto osobné údaje: Názov obchodnej firmy alebo spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH, pri fyzickej podnikajúcej osobe meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, číslo účtu, SWIFT, IBAN, emailová adresa, telefónne číslo a ďalšie údaje poskytnuté Subjektom údajom k naplneniu obchodného vztahu (ďalej len „Osobné údaje“).
  2. ÚČELY A DOVODY SPRACOVANIA
   1. V určitých prípadoch stanovených v Nariadení môže Správca Osobné údaje spracovávať aj na iné účely, než sú nižšie uvedené, jedná sa však o výnimočné a obmedzené prípady, ktoré Nariadenie podmieňuje splnením ďalších podmienok.
   2. Primárnym účelom spracovania Osobných údajov je realizácia obchodného vzťahu, resp. plnenie zmluvy, teda zabezpečenie dodania či odberu tovaru a služieb, a na to nadväzujícich práv a povinností.
   3. Ďalej budú Osobné údaje Subjektu údajov používané Správcom za účelom plnenia jeho právnych povinností, najmä podľa predpisov upravujúcich vedenie účtovníctva a daní a predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
   4. Každé spracovanie Osobných údajov musí byť zákonné - musí byť založené na niektorom právnom základe spracovania uvedenom v Nariadení. Podobne ako pri účele môže byť každý údaj spracovávaný na základe viacerých právnych dôvodov spracovania. Ak všetky právne dôvody odpadnú, potom prestaneme Vaše údaje spracovávať.
   5. Medzi právne dôvody spracovania patria:
    1. Subjekt údajov udelil súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov;
    2. spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je Subjekt údajov, alebo pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto Subjektu údajov;
    3. spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje;
    4. spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov Subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby;
    5. spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený Správca;
    6. spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného Správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody Subjektu údajov vyžadujúce ochranu Osobných údajov.
  3. PRÁVO NA NÁMIETKU
   1. Každý Subjekt údajov má právo na námietku proti spracovaniu Osobných údajov. Právo na námietku umožňuje nechať preskúmať spracovanie vykonané na základe tzv. oprávneného záujmu v prípade, keď to odôvodňuje konkrétna situácia Subjektu údajov - teda v prípade, keď samotné spracovanie je prípustné, ale na strane Subjektu údajov existujú konkrétne dôvody, prečo nechce, aby spracovanie prebiehalo. Možnosť namietať sa však nevzťahuje na všetky prípady spracovania, napr. ju nie je možné využiť v prípade, keď Zamestnávateľovi ich spracovanie ukladá zákon. Právo na námietku je zakotvené v čl. 21 Nariadenia.
  4. DOBA, POČAS KTOREJ BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ
   1. Správca bude Osobné údaje spracovávať len počas doby nevyhnutne nutnej k účelu spracovania, potom budú likvidované v súlade s platnou právnou úpravou, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov" ), s Nariadením a vykonávacími právnymi predpismi
   2. Správca nemôže Vaše Osobné údaje spracovávať počas ľubovoľne dlhej doby, ale doba spracovania je obmedzená na obdobie, kedy Správca Osobné údaje skutočne potrebuje. Niekedy je ťažšie potrebnú dobu spracovania určiť, alebo z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné presnú dĺžku tejto doby oznamovať, nižšie preto aspoň uvádzame niektoré kritériá, podľa ktorých sa pri určení dĺžky spracovania Vašich Osobných údajov Správca rozhoduje. Maximálna doba spracovania Osobných údajov je však 10 rokov, vzhľadom na zákonné povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve a zákona č. 235/2004 Zb. O dani z pridanej hodnoty.
   3. Pre spracovanie Osobných údajov vychádza Správca pre určenie doby spracovania z týchto hľadísk:
    1. dĺžka premlčacej doby;
    2. pravdepodobnosť vznesenia právnych nárokov;
    3. zvyčajné postupy na trhu;
    4. pravdepodobnosť a význam hroziacich rizík a
    5. prípadné doporučenia dozorových orgánov.
  5. AKTUALIZÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   1. Správca je povinný spracovávať presné Osobné údaje, prípadne s ohľadom na okolnosti doplniť neúplné Osobné údaje.
   2. Pokiaľ dôjde ku zmene údajov poskytnutých Osobných údajov, dovoľujeme si požiadať o zaslanie informácie o takejto zmene, a to do 5 dní od tohoto okamžiku.
   3. Za účelom aktualizácie dát je možné Správcu kontaktovať na e-maile dpo@fialova-ak.cz.
  6. PRIEBEH SPRACOVANIA
   1. Osobné údaje bude Správca spracovávať v počítačovom systému neautomatizovaným spôsobom, v účtovnom systéme Pohoda.
   2. Osobné údaje môžu byť spracovávané taktiež v šanónoch alebo obdobnom systéme pre uloženie papierových dokumentov.
   3. Správca zaručuje, že prijal s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracovania Osobných údajov primerané technické a organizačné zabezpečenie, ako sú najmä antivírusové programy, obmedzené oprávnenia a prístupy do systémov, zabezpečený priestor, šifrovanie, odovzdávanie súborov cez zabezpečené úložisko. Ak by došlo k porušeniu zabezpečenia Osobných údajov, je Správca povinný nahlásiť porušenie dozornému úradu (Úradu pre ochranu osobných údajov).
   4. Osobné údaje nebudú odovzdávané tretím osobám s výnimkou osôb uvedených v úvode týchto Zásad.
   5. Vaše Osobné údaje budeme odovzdávať taktiež dôveryhodným externým osobám, ako sú:
    • Spolupracujúca advokátska kancelária Mgr. Petra Fialová, advokátka ev. č. ČAK 9921, IČO: 66256330, sídlo: Vinohradská 1899/112, Vinohrady, 130 00 Praha 3, Č
   6. Osobné údaje nebudú odovzdávané do tretích krajín.
   7. Na vyžiadanie či v prípade podozrenia na protiprávne konanie môžu byť Osobné údaje odovzdané aj orgánom verejnej správy.
  7. RIZIKÁ A DOPORUČENÉ POSTUPY
   1. Ak nám poskytujete Vaše Osobné údaje, vždy sa zamyslite nad tým, či je nutné dané údaje poskytnúť. Pokiaľ máte pocit, že od Vás vyžadujeme príliš mnoho Osobných údajov, kontaktujte nás, preveríme primeranosť našej požadavky.
   2. Pokiaľ Vás niektorý z našich kolegov žiada o poskytnutie Osobných údajov, neobávajte sa ho opýtať, či je to potrebné a či nie je možné dosiahnuť cieľ spracovana i bez týchto Osobných údajov.
   3. Pokiaľ Správcovi posielate dôverné údaje, snažte se využiť bezpečný spôsob komunikáce.
   4. Pokiaľ budete mať pocit, že zo strany Správcu nie sú plnené všetky povinnosti, došlo k neoprávnenému úniku dát alebo že sa niekto vydáva neoprávnene za nášho spolupracovníka, oznámte nám to prosím čo najskôr. Kontakty na našu spoločnosť nájdete uvedené nižšie.
  8. POUČENIE
   1. Subjekt údajov má právo u Správcu:
    1. požadovať prístup k Osobným údajom, ktoré Správca spracováva, čím sa rozumie právo získať od Zamestnávateľa potvrdenie, či Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto Osobným údajom a k ďalším informaciám uvedeným v čl. 15 Nariadenia;
    2. požadovať opravu Osobných údajov, ktoré sú o ňom spracované, pokiaľ sú nepresné. S prihliadnutím na účel spracovania má v niektorých prípadoch právo požadovat aj doplnenie neúplných Osobných údajov;
    3. požadovat výmaz Osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 17 Nariadenia;
    4. požadovať obmedzenie spracovania Osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 18 Nariadenia;
    5. získat Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a
     • ktoré spracováva Správca s jeho súhlasom, alebo
     • ktoré ktoré spracováva Správca pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou taká fyzická osoba je, alebo pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na jej žiadosť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom má právo odovzdať tieto Osobné údaje inému správcovi, a to za podmienok a s obmedzeniami uvedenými v článku. 20 Nariadenia
    6. má právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov v zmysle čl. 21 Nariadenia z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie.
   2. Ak Správca dostane takúto žiadosť, bude informovať žiadateľa o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Správca nie je v určitých prípadoch stanovených Nariadením povinný úplne alebo čiastočne žiadosti vyhovieť. Bude tomu tak najmä, ak bude žiadosť zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje. V takýchto prípadoch Správca môže (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámenia, alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo (ii) vybavenie žiadosti (jej obsahu) odmietnuť.
   3. Ak Správca obdrží uvedenú žiadosť, ale bude mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jeho totožnosti.
   4. Informácie o tom, že ste u Správcu uplatnili svoje práva a ako Správca Vašu žiadosť vybavil, si počas primeranej doby (4 rokov) uloží za účelom dokladovania tejto skutočnosti a ochrany práv.
  9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
   1. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so spracovaním Vašich Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný.
   2. Tieto Zásady o ochrane osobných údajov môže Správca podľa uváženia upraviť či doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v týchto Zásadách, zmení sa aj dátum poslednej revízie uvedený v dolnej časti tejto stránky, pričom takto upravené či doplnené Zásady budú vo vzťahu k Vám a Vašim informáciám účinné od tohto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom Správca chráni Vaše Osobné údaje.
   3. V prípade, keď sa domnievate, že Správca spracováva Osobné údaje neoprávnene či inak porušuje práva, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu (Úradu pre ochranu osobných údajov) či máte právo požiadať o súdnu ochranu.

  Kontakt:
  Ak máte akékoľvek dotazy týkajúce sa týchto Zásad, prosím kontaktujte nás na dpo@fialova-ak.cz.

  Nadobudnutie platnosti a účinnosti
  Tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom vyhlásenia uvedenom v zápätí. Tieto Zásady sa vyhlasujú s účinnosťou dobu neurčitú.

  Spoločnosť:
  UCommunications Group s.r.o. so sídlom: Na Troskách 14297/26, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 48 19 582, IČ DPH : SK2120079984
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, Vl. č.: 28195/S

  Spracovala: Ludmila Blahnová, konateľ spoločnosti

  Dátum vyhlásenia: 24. 05. 2018

  ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE
  (ďalej len „Zásady“)

  Tieto Zásady zhrňujú spôsob a postup pri spracovaní osobných údajov spoločnosti UCommunications Group s.r.o., IČO: 48 191 582; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica; Oddiel Sro, vložka číslo: 28195/S, sídlo: Na Troskách 14297/26, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Zamestnávateľ“), ak ide o osobné údaje uchádzačov o prácu u Zamestnávateľa.

  Nižšie sa dozviete, ako bude Zamestnávateľ spracovávať Vaše údaje. S ohľadom na to, že 25. 5. 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95 / 46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), doplnili sme do jednotlivých bodov už aj poučenie o relevantných ustanoveniach tohto Nariadenia tak, ako budú aplikované od 25. 5. 2018

  V Zásadách je vysvetlené:

  • Aké informácie zhromažďujeme a z akého dôvodu.
  • Ako tieto informácie využívame.
  • Aké možnosti ponúkame, vrátane získania prístupu k informáciám a ich aktualizácie.

  Správca a spracovateľ osobných údajov

  UCommunications Group s.r.o., IČO: 48 191 582; zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica; Oddiel Sro, vložka číslo: 28195/S, sídlo: Na Troskách 14297/26, 974 01 Banská Bystrica

  Poverenec pre ochranu osobných údajov

  Mgr. Petra Fialová, advokátka ev. č. ČAK 9921, IČO: 66256330, sídlo: Vinohradská 1899/112, Vinohrady, 130 00 Praha 3; Česká republika dpo@fialova-ak.cz.

  Príjemcom osobných údajov sú ďalej:

  1. Spolupracujúca advokátska kancelária Mgr. Petra Fialová, advokátka ev. č. ČAK 9921, IČO: 66256330, sídlo: Vinohradská 1899/112, Vinohrady, 130 00 Praha 3;
  2. Príslušní vedúci zamestnanci.

  Zamestnanec

  Zamestnancom sa rozumie osoba, ktorá so Zamestnávateľom uzavrie pracovnú zmluvu alebo dohodu o práci vykonávanej mimo hlavného pracovného pomeru.

  Uchádzač o zamestnanie

  Uchádzačom sa rozumie osoba, ktorá sa zúčastňuje náborového procesu u Zamestnávateľa, a zároveň ešte nedošlo k uzavretiu pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

  1. PREHĽAD SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV A ICH ZDROJE
   1. Za osobné údaje sa podľa Nariadenia považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len "Subjekt údajov"). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
   2. Osobné údaje Subjektu údajov, ktoré bude Zamestnávateľ spracovávať, zahŕňajú životopisné údaje poskytnuté priamo Subjektom údajov v rámci náborového procesu (výberového konania).
   3. Ide predovšetkým o tieto osobné údaje: meno a priezvisko, telefónne číslo, pohlavie, dátum narodenia , akademický titul, adresa bydliska, email, údaje o predchádzajúcom zamestnaní a o dosiahnutom vzdelaní a dalšie údaje poskytnuté aktívne a dobrovoľne zo strany Subjektu údajov (ďalej len „Osobné udaje“).
   4. Nad tento rámec môže Zamestnávateľ spracovávať aj ďalšie Osobné údaje, ktoré v rámci náborového procesu Subjekt údajov dobrovoľne poskytol, kedy sa môže ísť aj o citlivé údaje (napr. oznámenie zdravotného stavu, počet detí, atď.).
   5. Niektoré z vyššie uvedených Osobných údajov spadajú do osobitnej kategórie citlivých údajov. Osobitné kategórie osobných údajov sú také osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské vyznanie či filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnu orientáciu fyzickej osoby. Za osobitnú kategóriu údajov sú považované aj genetické a biometrické údaje, ktoré sú spracované za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby (ďalej len "Citlivé údaje").
  2. ÚČELY SPRACOVANIA
   1. V určitých prípadoch stanovených v Nariadení môže Zamestnávateľ Osobné údaje spracovávať aj na iné účely, než sú nižšie uvedené, jedná sa však o výnimočné a obmedzené prípady, ktoré Nariadenie podmieňuje splnením ďalších podmienok.
   2. Účelom spracovania Osobných údajov Subjektu údajov je primárne výber najvhodnejšieho zamestnanca na ponúkanú pracovnú pozíciu v rámci aktuálneho výberového konania. Po ukončení výberového konania na danú pracovnú pozíciu je to potom sekundárne určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov resp. obrana proti uplatneným právnym nárokom, ktoré môžu vzniknúť a ďalej pre účely možného budúceho ponúknutie práce.
   3. Každé spracovanie Osobných údajov musí byť zákonné - musí byť založené na niektorom právnom základe spracovania uvedenom v Nariadení. Podobne ako pri účele môže byť každý údaj spracovávaný na základe viacerých právnych dôvodov spracovania. Ak všetky právne dôvody odpadnú, potom prestaneme Vaše údaje spracovávať.
   4. Medzi právne dôvody spracovania patria:
    1. Subjekt údajov udelil súhlas pre jeden alebo viac konkrétnych účelov;
    2. spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej členom je Subjekt údajov, alebo pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto Subjektu údajov;
    3. spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na Zamestnávateľa ako správcu vzťahuje;
    4. spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov Subjektu údajov alebo inej fyzickej osoby;
    5. spracovanie je nevyhnutné na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je poverený Zamestnávateľ ako správca;
    6. spracovanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Zamestnávateľa ako správcu alebo tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základné práva a slobody Subjektu údajov vyžadujúce ochranu Osobných údajov.
  3. PRÁVO NA NÁMIETKU
   1. Každý Subjekt údajov má právo na námietku proti spracovaniu Osobných údajov. Právo na námietku umožňuje nechať preskúmať spracovanie vykonané na základe tzv. oprávneného záujmu v prípade, keď to odôvodňuje konkrétna situácia Subjektu údajov - teda v prípade, keď samotné spracovanie je prípustné, ale na strane Subjektu údajov existujú konkrétne dôvody, prečo nechce, aby spracovanie prebiehalo. Možnosť namietať sa však nevzťahuje na všetky prípady spracovania, napr. ju nie je možné využiť v prípade, keď Zamestnávateľovi ich spracovanie ukladá zákon. Právo na námietku je zakotvené v čl. 21 Nariadenia.
  4. DOBA, POČAS KTOREJ BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACOVÁVANÉ
   1. Zamestnávateľ bude Osobné údaje Subjektu údajov spracovávať počas obdobia skúšobnej doby uchádzača, s ktorým bola uzavretá pracovná zmluva, predĺžené o jeden mesiac, to znamená po dobu 3 mesiacov + 1 mesiac (6 mesiacov + 1 mesiac u vedúcich pracovníkov) od uzatvorenia pracovnej zmluvy so zamestnancom . Osobné údaje budú archivované a skartované v súlade s platnou právnou úpravou, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov"), s Nariadením a vykonávacími právnymi predpismi.
   2. Pokiaľ bude mať Subjekt údajov záujem a prejaví s týmto svoj výslovný súhlas, bude kompletný životopis Subjektu údajov, tj. poskytnuté Osobné údaje, uchovávané po dobu 1 roka za účelom ponuky zamestnania u Zamestnávateľa.
   3. Pre spracovanie Osobných údajov vychádza Zamestnávateľ pre určenie doby spracovania z týchto hľadísk:
    1. dĺžka premlčacej doby;
    2. pravdepodobnosť vznesenia právnych nárokov;
    3. zvyčajné postupy na trhu;
    4. pravdepodobnosť a význam hroziacich rizík a
    5. prípadné doporučenia dozorových orgánov.
  5. AKTUALIZÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   1. Zamestnávateľ je povinný spracovávať presné údaje, prípadne s ohľadom na okolnosti doplniť neúplné údaje.
   2. Pokiaľ dôjde ku zmene údajov poskytnutých Subjektom údajov, dovoľujeme si požiadať o zaslanie informácie o takejto zmene, a to do 5 dní od tohoto okamžiku.
   3. Za účelom aktualizácie dát je možné Zamestnávateľa kontaktovať na e-maile dpo@fialova-ak.cz.
  6. PRIEBEH SPRACOVANIA
   1. Vo väčšine prípadov prebieha spracovanie na základe zákonného dôvodu alebo zmluvy. Vo výnimočných situáciách môže byť spracovanie viazané na udelenie súhlasu zo strany Subjektu údajov v konkrétnom prípade.
   2. Súhlas nie je nutný v prípade, že spracovanie Osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie právnych povinností Zamestnávateľa vyplývajúcich zo zákona alebo pre splnenie pracovnoprávnej zmluvy.
   3. Osobné údaje Subjektu údajov bude Zamestnávateľ spracovávať v počítačovom systéme neautomatizovaným spôsobom v rámci aplikácie Microsoft Office 365.
   4. Osobné údaje môžu byť spracovávané tiež v šanónoch alebo v obdobnom systéme pre uloženie papierových dokumentov (predovšetkým životopisy).
   5. Zamestnávateľ zaručuje, že prijal s ohľadom na povahu, rozsah a účel spracovania Osobných údajov primerané technické a organizačné zabezpečenie, ako sú najmä antivírusové programy, zabezpečenie prístupu do kancelárií, obmedzenie povolení prístupu do systému, odovzdávanie súborov zabezpečenou cestou, pseudoanonymizácia. Ak by došlo k porušeniu zabezpečenia Osobných údajov, je Zamestnávateľ povinný nahlásiť porušenie dozornému úradu (Úradu pre ochranu osobných údajov).
   6. Osobné údaje nebudú odovzdávané tretím osobám (s výnimkou zamestnancov Zamestnávateľa na vedúcich pozíciách, personálneho oddelenia a osôb uvedených v úvode týchto zásad).
   7. Osobné údaje nebudú odovzdávané do tretích krajín.
  7. RIZIKÁ A DOPORUČENÉ POSTUPY
   1. Ak máte pocit, že od Vás vyžadujeme príliš veľa údajov, kontaktujte nás, preveríme primeranosť našej požiadavky.
   2. Pokiaľ Vás niektorý z Vašich kolegov žiada o poskytnutie Osobných údajov, nebojte sa opýtať, či je to potrebné a či nie je možné dosiahnuť cieľ spracovania aj bez týchto Osobných údajov.
   3. Osoby mladšie ako 18 rokov sú zvlášť zraniteľné. Ak sa bude odovzdávanie údajov týkať týchto osôb, je nutné obzvlášť starostlivo zvážiť všetky okolnosti. Zároveň je nutné zvážiť, či na poskytnutie takýchto údajov nie je treba súhlas týchto osôb alebo ich zákonných zástupcov (napr. rodičov). Ak ste osobou mladšou ako 18 rokov, v prípade, keď máte pochybnosti o tom, či ste schopný sa správne rozhodnúť, prediskutujte celú záležitosť so svojim rodičom alebo nás kontaktujte osobitne.
   4. Ak budete mať pocit, že zo strany Zamestnávateľa nie sú plnené všetky povinnosti, došlo k neoprávnenému úniku dát, alebo že sa niekto vydáva neoprávnene za nášho spolupracovníka, oznámte nám to prosím čo najskôr prostredníctvom e-mailu: dpo@fialova-ak.cz
  8. POUČENIE
   1. Subjekt údajov má právo u Zamestnávateľa:
    1. požadovať prístup k Osobným údajom, ktoré Zamestnávateľ spracováva, čím sa rozumie právo získať od Zamestnávateľa potvrdenie, či Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto Osobným údajom a k ďalším informaciám uvedeným v čl. 15 Nariadenia;
    2. požadovať opravu Osobných údajov, ktoré sú o ňom spracované, pokiaľ sú nepresné. S prihliadnutím na účel spracovania má v niektorých prípadoch právo požadovat aj doplnenie neúplných Osobných údajov;
    3. požadovat výmaz Osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 17 Nariadenia;
    4. požadovať obmedzenie spracovania Osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 18 Nariadenia;
    5. získat Osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a
     • ktoré spracováva Zamestnaváteľ s jeho súhlasom, alebo
     • ktoré ktoré spracováva Zamestnávateľ pre plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou taká fyzická osoba je, alebo pre uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na jej žiadosť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom má právo odovzdať tieto Osobné údaje inému správcovi, a to za podmienok a s obmedzeniami uvedenými v článku. 20 Nariadenia
    6. má právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov v zmysle čl. 21 Nariadenia z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie.
   2. Ak Zamestnávateľ dostane takúto žiadosť, bude informovať žiadateľa o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Zamestnávateľ nie je v určitých prípadoch stanovených Nariadením povinný úplne alebo čiastočne žiadosti vyhovieť. Bude tomu tak najmä, ak bude žiadosť zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä pretože sa opakuje. V takýchto prípadoch Zamestnávateľ môže (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámenia,  alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo (ii) vybavenie žiadosti (jej obsahu) odmietnuť.
   3. Ak Zamestnávateľ obdrží uvedenú žiadosť, ale bude mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jeho totožnosti.
   4. Informácie o tom, že ste u Zamestnávateľa uplatnili svoje práva a ako Zamestnávateľ Vašu žiadosť vybavil, si počas primeranej doby (4 rokov) uloží za účelom dokladovania tejto skutočnosti a ochrany práv.
  9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
   1. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti so spracovaním Vašich Osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný.
   2. Tieto Zásady o ochrane osobných údajov môže Zamestnávateľ podľa uváženia upraviť či doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v týchto Zásadách, zmení sa aj dátum poslednej revízie uvedený v dolnej časti tejto stránky, pričom takto upravené či doplnené Zásady budú vo vzťahu k Vám a Vašim informáciám účinné od tohto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať tieto Zásady, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom Zamestnávateľ chráni Vaše Osobné údaje.
   3. V prípade, keď sa domnievate, že Zamestnávateľ spracováva Osobné údaje neoprávnene či inak porušuje práva, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu (Úradu pre ochranu osobných údajov) či máte právo požiadať o súdnu ochranu.

  Kontakt:
  Ak máte akékoľvek dotazy týkajúce sa týchto Zásad, prosím kontaktujte nás na dpo@fialova-ak.cz

  Nadobudnutie platnosti a účinnosti
  Tieto Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom vyhlásenia uvedenom v zápätí. Tieto Zásady sa vyhlasujú s účinnosťou dobu neurčitú.

  Spoločnosť: UCommunications Group s.r.o. so sídlom: Na Troskách 14297/26, 974 01 Banská Bystrica
  IČO: 48 19 582, IČ DPH : SK2120079984
  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd: Sro, Vl. č.: 28195/S

  Spracovala: Ludmila Blahnová, konateľ spoločnosti

  Dátum vyhlásenia: 24. 05. 2018

  11
  lokalít
  45
  klientov
  138
  projektov
  670000
  predajov